صفحه اصلی > میز خدمت > ترکیبی > اعتراض به نمرات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

سامانه اعتراض به نمرات دانشجو

نام فرآیند: اعتراض دانشجو به نمرات

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و پاسخگویی به اعتراض دانشجو به نمرات  در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved