صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > آموزشی > دفاع تحصیلات تکمیلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند:دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: دفاع دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved