صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > آموزشی > دفاع پزشکی عمومی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام فرآیند: دفاع دانشجویان پزشکی عمومی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: دفاع دانشجو پزشکی عمومی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved