صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > واحد EDO 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved