صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > اداری مالی > جذب هیئت علمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: جذب اعضای هیئت علمی

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:وزارت بهداشت-معاونت آموزشی-شورای آموزشی-مدیرگروه- واحد اداری

مشتریان: متقاضیان هیئت علمی پایه و بالینی

هدف:جذب اعضای هیئت علمی پایه و بالینی جدید بر اساس اعلام نیاز


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved