صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > اداری مالی > محرومیت از مطب پایه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند:عقد قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

نام واحد: واحد اداری

تامین کنندگان:معاونت توسعه-معاونت آموزشی- واحد اداری

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه

هدف: بررسی فعالیت های آموزشی-پژوهشی و تایید قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

مسئول واحد: امور اداری


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved