صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > واحد EDO > ترفیع هیئت علمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: ترفیع اعضای هیئت علمی

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:هیئت ممیزه-کمیته ترفیع- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: ترفیع اعضای هیئت علمی به صورت سالانه و هر چند سال یکبار

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه (واحد ارتقاء و ترفیع)


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved