صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای واحد EDO > نظرسنجی اجرای کوریکولوم 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: نظرسنجی از دانشجویان در خصوص نحوه اجرای کوریکولوم

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:معاونت آموزشی- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: گروه های آموزشی-دانشجویان

هدف:بررسی و بهبود نحوه اجرای کوریکولوم

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved