صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای واحد EDO > بررسی انطباق اجرای کوریکولوم 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: بررسی انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:معاونت آموزشی- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: گروههای آموزشی-دانشجویان

هدف:بررسی و کنترل انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved