صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیندهای واحد EDO > بررسی طرح درس اساتید 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: بررسی طرح درس اساتید

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:مدیرگروه-شورای آموزشی- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف:بروز رسانی طرح درس اساتید

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved