صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > آموزشی > فارغ التحصیلی دانشجویان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: فارغ التحصیلی دانشجویان

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:  اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف:انجام روال فارغ التحصیلی دانشجویان

مسئول واحد: واحد فارغ التحصیلی اداره آموزش

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved