صفحه اصلی > میز خدمت > ترکیبی > ثبت نام دستیاران 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

سامانه ثبت نام دستیاران

 

نام فرآیند: ثبت نام دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و فوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف: انجام ثبت نام اینترنتی دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved