صفحه اصلی > میز خدمت > نیاز به مراجعه به واحد > آموزشی > میهمانی دستیاران 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: میهمانی دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف:ثبت و پیگیری درخواست میهمانی دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved