صفحه اصلی > فرآیندها > فرآیند های واحد دستیاری > برگزاری آزمون ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام فرآیند: برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی

تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی

مشتریان: دستیاران

هدف: برگزاری سالانه آزمون ارتقاء ویژه دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved