صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > روانشناسی بالینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر علی قلعه ایها

گروه آموزشی :

متخصص روانپزشكي

(مدیر گروه)

 Ghaleiha@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر محمد احمدپناه

گروه آموزشی :

PHD روانشناسي بالینی و شناختی

ahmadpanah@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر لطیف مرادویسی

گروه آموزشی :

 PHD روانشناسی بالینی

l.moradveisi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved