صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > روانشناسی بالینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکتر لطیف مرادویسی
گروه آموزشی :
PHD روانشناسی بالینی
(مدیر گروه)
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر محمد احمدپناه

گروه آموزشی :

PHD روانشناسي بالینی و شناختی

ahmadpanah@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر هادی غضنفری

گروه آموزشی :

PHD روانشناسي بالینی 

h.ghazanfari@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved