صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته طرح درس > شرح وظایف 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شرح وظایف کمیته طرح درس EDO دانشکده پزشکی

 

1.     اجرای داوری وبررسی طرح درس / طرح دوره اعضای هیات علمی بر اساس فلوچارت های تدوین شده در کمیته طرح درس / طرح دوره و اطلاع رسانی به اساتید

2.     به روز رسانی طرح درس / طرح دوره در فرمت های جدید

3.     تدوین طرح دوره بلوک های آموزشی علوم پایه با همکاری اساتید مسئول بلوک ها

4.     صدور گواهی های طرح درس / طرح دوره به داوران کمیته

5.     بارگذاری طرح درس / طرح دوره های تایید شده، در سایت دانشکده پزشکی

6.     پیگیری و اجرای مصوبات کمیته طرح درس EDO

 

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved