صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته طرح درس > اعضای کمیته 
سامانه هاسرویس الکترونیک

صفحه در دست طراحي مي باشد

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved