صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته مشورتی دانشجویی > شرح وظایف 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

 

1.    انتقال مشکلات ،انتقادات وپیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی

2.    شناسایی دانشجویان نخبه وممتاز وبهره گیری از نظرات ایشان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

3.    ایجاد فرهنگ مشارکت وچالش مسئولیت در بین دانشجویان و بررسی ارتقای کیفی آموزشی

4.    بسترسازی برای تعامل آگاهانه ،علمی وفعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه آموزشی 

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved