صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > شرح وظایف 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شرح وظایف کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی

1.     همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی در راستای برنامه ریزی درسی

2.     بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها ومقاطع مختلف در موارد ارجاع شده به کمیته

3.     تدوین برنامه های آموزشی جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط

4.     پایش وارزشیابی کیفی برنامه های آموزش جامعه نگر بر اساس موارد ارجاع داده شده

5.     تدوین برنامه آموزش دانشجویان در فیلدهای آموزش بالینی

6.     نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در فیلد های آموزش بالینی 

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved