صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > فرآیندها 
سامانه هاسرویس الکترونیک

فرآیندهای EDO

 

   دانلود : (نظرسنجی_از_دانشجویان_(_اجرای_کوریکولوم.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : بررسی طرح درس.pdf           حجم فایل 33 KB
   دانلود : بررسی انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد.pdf           حجم فایل 47 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved