صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > معاون تخصصی و فوق تخصصی > اهداف جزئی > امور پژوهشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

  - امور پژوهشی :

الف ـ هماهنگی با معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی جهت پیگیری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی 

ب- پیگیری ثبت موضوع پایان نامه دستیاران حداکثر تا اول اسفند ماه سال دوم برای دوره های 4 ساله وسال اول برای دوره های 3 ساله(در صورت عدم ارائه پروپوزال تا تاریخ مذکور در صورت تایید شورای تحصیلات تکمیلی تا 15 اردیبهشت مهلت ارائه تمدید می شود و از آن تاریخ به بعد به هیچ عنوان پروپوزال پذیرفته نخواهد شد و دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء معرفی نمی گردد)

پ- درخواست گزارش پیشرفت اجرای پایان نامه از استاد راهنما

ج ـ اجرای مراحل دفاع از پایان نامه (تعیین داوروتاریخ جلسه دفاعیه،برگزاری جلسه دفاعیه،تعیین نمره پایان نامه)بعد از ارائه مقاله پایان نامه به دفتر یک مجله علمی داخلی یا خارجی(آخرین مهلت دفاع از پایان نامه اول اردیبهشت ماه میباشد.)

د- ارسال پایان نامه برای اساتید راهنما ، کتابخانه و اساتید مشاور

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved