صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > معاون تخصصی و فوق تخصصی > اهداف جزئی > امور آموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

- امور آموزشی :

الف ـ برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری  ( مطابق  یا گامهای تعریف شده از سوی دبیرخانه شورای تخصصی

ب ‌- نظارت وپیگیری جهت تشکیل کمیته طراحی سوالات گروه های آموزشی

پ - نظارت وپیگیری برمراحل تایپ وتکثیر سوالات،برگزاری آزمون وتصحیح پاسخنامه و....

ت - تکمیل چک لیست اعتبار بخشی آزمون ارتقاء گواهینامه

ج- اعلام نتایج وآنالیز سؤالات آزمون ارتقاء  وگواهینامه به معاونت آموزشی دانشگاه برای ارسال به وزارتخانه و به گروههای دستیاری جهت بهره برداری در گروه

د ـ نظارت بر اجرا کردن شیوه های نوین آموزش دستیاری

ر ـ نظارت بر اجرا کردن کوریکولوم آموزشی رشته های دستیاری

ر ـ نظارت بر اجرایی شدن شیوه های نوین برنامه ارزشیابی دستیاران

(OSCE , 360°, Dops, mini-cex،log book,….)

ز ـ ایجاد بانک اطلاعات دستیاران

ژ- نظارت براجرای آیین نامه عملکرد اخلاق حرفه ای دستیاران و در صورت لزوم تشکیل جلسات مربوطه و برگزاری جلسات آموزشی آیین نامه مذکور

س ـ بررسی وپیگیری درخواستهای دستیاران مبنی بر میهمانی،انتقالی،تغییر رشته و.... وانطباق آن باآئین نامه های مربوطه قبل از ارسال به معاونت آموزشی

ش ـ هماهنگی با EDO برای برگزاری کارگاه های دستیاری طبق کریکولوم

ص ـ پیگیری ومکاتبات مورد نیاز جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز در Skill Labوبخشهای بیمارستانی جهت آموزش عملی دستیاران

ض ـ نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی گروه های دستیاری از طریق تشکیل جلسات وبازدیدهای دوره ای از گروه ها واعلام نتایج به معاونت آموزشی

ط- شرکت درجلسات مدیران گروه های بالینی دانشکده پزشکی

ظ ـ ثبت نمرات درون بخشی وارتقاء و گواهینامه سالیانه دستیاران

ع ـ  جمع آوری واعلام ظرفیت دستیار مورد نیاز در هر گروه برای آزمون پذیرش دستیاری

غ- تشکیل پرونده برای دستیاران جدید الورودی که ثبت نام نموده اند.

ف- معرفی دستیاران جدیدالورود به گروه های آموزشی بیمارستانها وکتابخانه هاپس از اعلام شورای آموزش پزشکی وتخصصی

ق- برگزاری جلسه توجیهی جهت دستیاران جدیدالورود و تحویل CD حاوی مقررات دستیاری  و کوریکولوم آموزشی به آنها

ک - معرفی دستیاران سال آخر،جهت انجام طرح یکماهه دستیاری به معاونت  درمان دانشگاه پس از معرفی از سوی مدیران گروه های آموزشی مربوطه

گ- انجام مکاتبات افراد معرفی شده از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی جهت طی دوره ارزیابی علمی وعملی

ل- پيگيري مراحل آمادگي گروهها براي اخذ پذيرش دستياري رشته هاي فاقد دستيار در دانشگاه

م- پيگيري مراحل اخذ مجوز پذیرش رشته هاي : تخصصی ،فوق تخصصي ،فلوشيپ observership,در دانشگاه وانجام کلیه مکاتبات اداری مربوطه

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved