صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > معاون تخصصی و فوق تخصصی > اهداف جزئی > اموراداری- مالی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

 اموراداری - مالی

الف - کنترل گواهی کار دستیاران

ب - ارائه اسامی مشمولین دریافت کننده حقوق ،عیدی،حق مسکن وامور بیمه به امور اداری دانشکده

پ ـ انعکاس نامه های رسیده از وزراتخانه به دستیاران

ج ـ صدور گواهی کار برای دستیاران شاغل و میهمان در دانشکده

د- ارائه اسامی دستیاران ارشد پس از معرفی رسمی مدیران محترم گروه های آموزشی به امور اداری دانشکده پزشکی

ر- ارسال گواهی استعلاجی دستیاران به معاونت آموزشی دانشگاه

س- ارسال گواهی بیماری دستیاران پس از تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه به گروه های مربوطه

ش- کنترل لیست کشیک  ماهانه دستیاران در بخشهای بیمارستانی مطابق با کوریکولوم مصوب آموزشی گروه

 ص- کنترل حضور وغیاب دستیاران

 ض-ارسال شروع بکار ، پایان کار و تسویه حساب دستیاران به معاونت محترم آموزشی دانشگاه

 


شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved