صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > معاون تخصصی و فوق تخصصی > اهداف کلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اهداف کلی:

 ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در رشته های تخصصی وفوق تخصصی از طریق نظارت برحسن اجرای مقررات وقوانین آموزشی ونظارت بر اجرای کوریکولوم مصوب هر رشته

- پرورش متخصصین متعهد به اصول ارزشهای اسلامی وانسانی وکارآمدوتوانمنددر امور درمانی،آموزشی،پژوهشی وبه روز که نهایتأ در تأمین سلامت تن ، روان واجتماع توانایی های لازم ومناسب را کسب نمایند.

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved