صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > فيزيك پزشكي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس فیزیک پزشکی

   دانلود : طرح_درس_فیزیک_عمومی__بهداشت_محیط.pdf           حجم فایل 542 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیک__در_داروسازی.pdf           حجم فایل 521 KB
   دانلود : طرح_درس___فیزیک_پزشکی_دندانپزشکی.pdf           حجم فایل 503 KB
   دانلود : طرح_درس__فیزیک_پزشکی-پزشکی.pdf           حجم فایل 516 KB
   دانلود : طرح__درس_-فیزیک_اختصاصی_2.pdf           حجم فایل 539 KB
   دانلود : طرح_درس-فیزیک_پزشکی.pdf           حجم فایل 401 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved