صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > کمیته ها و شوراها > شورای پژوهشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

فرايند تصويب و اجرای طرحهای پژوهشی در دانشکده پزشکی

طرح‌ پژوهشي

فعاليت‌هاي پژوهشي مربوط به اعضاء هيأت علمي دانشگاه، در راستاي ارتقاي علمي در سطح ملي و بين‌المللي درجهت رفع نياز‌ها و مشكلات كشور می باشد. اين فعالیتها در قالب فرم‌هاي پيشنهادي طرح پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه انجام می گردد. بخشی از طرحهای پژوهشی منتج از پایان نامه های دانشجویی و بخشی تنها در قالب طرح ارائه می گردند.
 


    
انواع طرحهای پژوهشی:

الف- طرح های پژوهشی نیازمند به تامین اعتبار
ب- طرح های پژوهشی بدون نیاز به تامین اعتبار (صرفا جهت اخذ تاییدیه اخلاق)
 

الف) طرح های پژوهشی نيازمند به تامين اعتبار
مراحل تصویب و تامین اعتبار طرح:
1- ارائه پروپوزال طرح توسط مجری به معاونت پژوهشي گروه آموزشي مربوطه(علوم پایه یا بالینی)

2- مطرح شدن پروپوزال در شوراي پژوهشي گروه آموزشي و اخذ تاییدیه
3- داوري طرح توسط دو داور (علمي و متدولوژی) وتکمیل فرم های مربوط به آن
4- تكميل و تایید چك ليست نهايي توسط معاون پژوهشي گروه
5- ثبت پروپوزال در سامانه ژیرو توسط مجری طرح و ارائه به شورای پژوهشی دانشکده

6- ارائه و دفاع از طرح ها در جلسات شورا با حضور اعضاء و نیز مجری طرح
7- امتیاز دهی طرحها در جلسات بر اساس معيارهايی مانند پايان نامه بودنداشتن نوآوري، اولويت گروه، مرتبط بودن با فیلد پژوهشی مجری و تعیین رتبه
8-محاسبه امتیازات کسب شده در جلسه برای هر طرح توسط کارشناسان پژوهشی
9- ارسال طرحها به  همراه صورتجلسه از طریق سیستم ژیرو به معاونت پژوهشی دانشگاه (جهت تامین اعتبار) و به کمیته های اخلاق سازمانی( جهت اخذ مصوبه اخلاق)
تبصره: طرحهای پردیس بین الملل بدون نیاز به رتبه بندی تنها در جلسات تصویب و مصوبه آن طی نامه ای به معاونت پردیس بین الملل جهت ادامه فرایند ارسال می گردد.
10-ادامه فرایند جهت تامین بودجه در معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت کارشناسان امورپژوهشی و کمیته های اخلاق سازمانی ازطریق سامانه ژیرو

   
 
تبصرههر هیئت علمی در هر جلسه رتبه بندی می تواند حداکثر 2 طرح و درصورتی که طرح منتج از پایان نامه باشد 3 طرح  ارائه دهد.

* در مورد طرح های پژوهشی بدون نیاز به تامین اعتبار، تمامی مراحل ثبت و داوری و نیز جلسه دفاع ازپروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده و تصویب در شورا الزامی میباشد.

 

 
 
کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی

خانم دکتر مقصودی (شورای پژوهشی دانشکده)

خانم عظیمی (شورای تحصیلات تکمیلی بالینی)

خانم ساناز میرابیان (شورای تحصیلات تکمیلی پایه)

آقای طالبی (کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی)

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved