صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > انگل شناسی و قارچ شناسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيدامير غياثيان

گروه آموزشی :

قارچ شناسی(مدیر گروه)

s.a.ghiasian@umsha.ac.ir

استاد-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد فلاح

گروه آموزشی :

انگل شناسی

  fallah@umsha.ac.ir

استاد- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکترامير حسين مقصود

گروه آموزشی :

انگل شناسی

A.h.maghsood@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد متينی

گروه آموزشی :

انگل شناسی

matini@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی -CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فائزه فروغی

گروه آموزشی :

انگل شناسی

f.foroughi@umsha.ac.ir

استاديار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترخسرو سرداريان

گروه آموزشی :

انگل شناسی

sardarian@umsha.ac.ir

مربی- برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved