صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > ایمونولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر قاسم سلگي

گروه آموزشی :

ايمنولوژي(مدیر گروه)

gh.solgi@umsha.ac.ir , ghsolgi2@yahoo.com

دانشيار-برنامه هفتگی

CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر عليرضا زماني

گروه آموزشی :

ايمنولوژي

a-zamani@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی

CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر مهرداد حاجيلوئي

گروه آموزشی :

ايمنولوژي

mhajilooi@yahoo.com

دانشيار-برنامه هفتگی

CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر محمد مهدی افتخاریان

گروه آموزشی :

ايمنولوژي

eftekharian@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی

CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر مهدي  حاجي بهزاد

گروه آموزشی :

ايمنولوژي

m.hajibehzad@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی

CV
شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved