صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > بیوشیمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دكتر ايرج خدادادي

گروه آموزشی :

بيوشيمي(مدیرگروه)

khodadadi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر حيدر طیبی نیا

گروه آموزشی :

بيوشيمي

tayebini@umsha.ac.ir


استاد-برنامه هفتگی- CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر رقيه عباسعلي پور كبيره

گروه آموزشی :

بيوشيمي

abbasalipourkabir@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر نسرين ضياء مجيدي

گروه آموزشی :

بيوشيمي باليني

n.ziamajidi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر جمشيد كريمي

گروه آموزشی :

بيوشيمي باليني

 Ja.karimi@umsha.ac.ir

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر ابراهيم عباسی

گروه آموزشی :

دكتري Ph.D بيوشيمي باليني

a.oshaghi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر غلامرضا شفیعی

گروه آموزشی :

دكتري Ph.D بيوشيمي باليني

gh.shafiei@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر سینا محققی

گروه آموزشی :

دكتري Ph.D بيوشيمي باليني

s.mohaghegh@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved