صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > پزشکی مولکولی و ژنتیک انسانی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر رضوان نجفي

گروه آموزشی :

 پزشکی مولكولي(مدیر گروه)

rezvan.najafi@umsha.ac.ir

 

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر مسعود سعيدي جم

گروه آموزشی :

ژنتيك و پزشكي مولكولي

saidijam@umsha.ac.ir

 استاد- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر راضيه اميني

گروه آموزشی :

پزشكي مولكولي

ra.amini@umsha.ac.ir

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر علي مهدي نژاد

گروه آموزشی :

پزشكي مولكولي

al.mahdavinejad@umsha.ac.ir

استاديار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر فاطمه بحريني

گروه آموزشی :

ژنتيك پزشكي دكتري Ph.D

f.bahreini@umsha.ac.ir

 استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

اکرم جلالی

گروه آموزشی :

ژنتيك

ak.jalali@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

اسماعیل شریفی

گروه آموزشی :

ژنتيك

es.sharifi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

سعید افشار

گروه آموزشی :

پزشکی مولکولی

s.afshar@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

فهیمه پیریایی

گروه آموزشی :

ژنتيك پزشكي دكتري Ph.D

f.piryaei@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

مرتضی رشتبر

گروه آموزشی :

بیولوژی مولکولی Ph.D

m.rashtbar@umsha.ac.ir

استادیار-CV

نام و نام خانوادگی :

زهرا برآبادی

گروه آموزشی :

پزشکی مولکولی Ph.D

z.barabadi@umsha.ac.ir

استادیار-CV

 

نام و نام خانوادگی :

راضیه دلیرفردوئی

گروه آموزشی :

بیولوژی مولکولی Ph.D

r.dalir@umsha.ac.ir

استادیار-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved