صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > تغذیه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر علي اصغر وحيدي نيا

گروه آموزشی :

علوم تغذيه(مدیرگروه)

 vahidinia@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر علی حشمتی

گروه آموزشی :

علوم تغذیه

 a.heshmati@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

  

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد مهدی شکوری

گروه آموزشی :

 

علوم تغذیه

 mehdi.shakori@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدي طاهري

گروه آموزشی :

 

علوم تغذیه

mahdi.taheri@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر وحیدقاسم زاده محمدی

گروه آموزشی :

 

علوم تغذیه

v.gh_mo@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر علیرضا فرساد نعیمی

گروه آموزشی :

 

علوم تغذیه

a.naeimi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved