صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > زبان انگلیسی و ادبیات فارسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دكتر مهرانگيز وهابيان

گروه آموزشی :

زبان شناسي(مدیر گروه)

vahabian@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر زهرا اصغري

گروه آموزشی :

زبان انگليسي

asghari222ir@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر حمزه مظاهري لقب

گروه آموزشی :

آموزش زبان انگليسي

Hamzmaz@gmail.com

استاديار- برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved