صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > علوم تشریح و بافت شناسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر ايرج اميري

گروه آموزشی :

علوم تشریح(مدیر گروه)

amiri@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر زهره عليزاده

گروه آموزشی :
آناتومي

alizadeh@umsha.ac

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر سارا سليماني اصل

گروه آموزشی :

علوم تشريح

S.soleimani@umsha.ac.ir 

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر مريم بهمن زاده

گروه آموزشی :


دكتري Ph.D علوم تشريح

m.bahmanzadeh@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر طيبه آرتيماني

گروه آموزشی :

دكتري Ph.D بيولوژي توليد مثل

artimani@umsha.ac.ir

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدی رمضانی

گروه آموزشی :

علوم تشریح

m.ramezani@umsha.ac.ir

استادیار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر طاهره علی ضمیر

گروه آموزشی :

علوم تشریح

alizamirt@gmail.com

استادیار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فاطمه میرزائی

گروه آموزشی :

علوم تشریح


استادیار-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved