صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > فیزیک پزشکی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر صفورا نیک زاد

گروه آموزشی :

فیزیک پزشکی(مدیر گروه)

 snikzad@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی

CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر وحیده نظری

گروه آموزشی :

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 va.nazari@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی

cv
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved