صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > فیزیولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد زارعی

گروه آموزشی :

فیزیولوژی (مدیر گروه)

zarei@umsha.ac.ir

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر علیرضا کمکی

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

komaki@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر عبدالرحمن صريحي

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

sarihi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر سیامک شهیدی

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

shahidi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر صفورا رئوفي

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

S.raoufi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر پریسا حبیبی

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

p.habibi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر سید اسعد کریمی

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

 

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فاطمه رمضانی علی اکبری

گروه آموزشی :

 فیزیولوژی

 

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved