صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > میکروبیولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر محمد يوسف عليخاني

گروه آموزشی :

باكتري شناسي(مدیرگروه)

 alikhani@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر رسول يوسفي مشعوف

گروه آموزشی :

ميكروبيولوژي

yousefimasouf@umsha.ac.ir 

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر بابك اصغري

گروه آموزشی :

باكتري شناسي

b.asghari@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر محمدرضا عربستاني

گروه آموزشی :

باكتري شناسي

mr.arabestani@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر محمد طاهری

گروه آموزشی :

ميكروبيولوژي

 mh.taheri@umsha.ac.ir

استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر لیلی شکوهی زاده

گروه آموزشی :

ميكروبيولوژي

 l.shokohizadeh@umsha.ac.ir

استاديار-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved