صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > ویروس شناسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دكتر فريد عزيزي جليليان

گروه آموزشی :


ويروس شناسي(مدیر گروه)

azizi.farid@umsha.ac.ir

دانشيار-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر علی تیموری

گروه آموزشی :

ویروس شناسی

teymori@umsha.ac.ir
استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر نسترن انصاری

گروه آموزشی :

ویروس شناسی

na.ansari@umsha.ac.ir
استادیار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved