صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پاتولوژي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس های گروه پاتولوژی

   دانلود : طرح_درس_کلیه_دکتر_محمد_جعفری.pdf           حجم فایل 439 KB
   دانلود : طرح_درس_کبد_دکتر_محمد_جعفری.pdf           حجم فایل 453 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved