صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > طب هسته ای 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مریم الوندی

گروه آموزشی :

متخصص طب هسته ای

سرپرست  گروه

ma.alvandi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکترریحانه احمدی

گروه آموزشی :

 

متخصص طب هسته ای

R.ahmadi@umsha.ac.ir

استاديار-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved