صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > رئيس دانشكده 
سامانه هاسرویس الکترونیک

                                         ریاست دانشکده پزشکی همدان

 

 

 

دکتر مریم داودی
سمت: ریاست دانشکده پزشکی
متخصص بیهوشی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38380462-081
Email:davoudi@umsha.ac.ir

 ارتباط با مسئولین
 نام :
 نام خانوادگي :
 درخواست ارتباط با :
 موضوع :
 شرح :
 ايميل :
 تلفن :
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved