صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت آموزش پزشکی عمومی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی همدان

شرح وظایف :

 

-         اداره کل امور آموزشی مربوط به مقاطع بالینی دانشجویان پزشکی

-         مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولین ذیربط

-         نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی

-         تدوین و پیشنهاد اصول اجرای آموزشی دانشکده

-         نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

-         برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

-         نظارت بر حسن اجرای برنامه و فعالیتهای آموزشی

-         ارزیابی عمکلکرد آموزشی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی و کارشناسان آموزشی

            -        همکاری با معاونت ها تحصیلات تکمیلی و تخصصی دانشکده

 


 ارتباط با مسئولین
 نام :
 نام خانوادگي :
 درخواست ارتباط با :
 موضوع :
 شرح :
 ايميل :
 تلفن :
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved