صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون اداري مالي 
سامانه هاسرویس الکترونیک
معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی همدان

 

شرح وظایف :

 * نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

 * صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

  * سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار وتعیین وظائف و حدود مسئولیت واختیارات واحدها ی تحت سرپرستی

  * تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

  * صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

  * نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

  * شرکت در کمیسیونها ، سمینارها  و جلسات مختلف و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق


 ارتباط با مسئولین
 نام :
 نام خانوادگي :
 درخواست ارتباط با :
 موضوع :
 شرح :
 ايميل :
 تلفن :
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved