صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شوراي مديريت دانشكده 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

دکتر مژگان ممانی

گروه آموزشی:عفونی

مرتبه علمی: استاد

ریاست دانشکده

 

آقای بهرام طهماسبی

گروه آموزشی:روانشناسی بالینی

مرتبه علمی: مربی

معاون اداری و مالی

دکتر جمشید کریمی

گروه آموزشی:بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: دانشیار

معاون آموزشی علوم پایه

دکتر محمدرضا عربستانی

گروه آموزشی:باکتری شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

معاون پژوهشی

 

دکتر سیدسامان طالبی

گروه آموزشی:داخلی

مرتبه علمی: استادیار

معاون آموزشی پزشکی عمومی


دکترمریم داودی

گروه آموزشی:بیهوشی

مرتبه علمی: دانشیار

معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی

دکتر حمزه مظاهری لقب

گروه آموزشی:زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

مدیر آموزش

 

خانم رویا دشتکی

 

مدیر امور عمومی

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved