صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > راديولوژي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمود جباري

گروه آموزشی :

راديولوژي (مدیر گروه)

jabbari@umsha.ac.ir

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتر اصغر خانچرلي

گروه آموزشی :

پزشكي هسته اي

khancherli@umsha.ac.ir

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتر فريده قره خانلو

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

 

استاديارنام و نام خانوادگی :

دكتر احمدرضايي ازندرياني

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

Amad_rezaee20@yahoo.com

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتر مريم الوندي

گروه آموزشی :

 

متخصص طب هسته اي

maryamalvandi@yahoo.com

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتر حميد گل محمدي

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

DR.Golmohammadi1347@yahoo.com

استاديار

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved