صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي كارمندان > آئين نامه هاي ارزشيابي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

صفحه در دست طراحي مي باشد

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved