صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي كارمندان > آئين نامه هاي ارزشيابي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

صفحه در دست طراحي مي باشد

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved