صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > كميسيون موضوع ماده 4  
سامانه هاسرویس الکترونیک

آيين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست‌وشصت‌ودومين

 

ماده 1ـ در جهت اجراي مصوبه دويست‌وشصت‌ودومين جلسه مورخ 7/8/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر تاسيس انجمن‌هاي علمي ، ادبي و هنري كميسيوني با تركيب و شرح وظايف مندرج در اين آيين‌نامه در هر يك از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد .

 

تبصره : رسيدگي به امور انجمن‌هاي علمي غيرپزشكي در وزارت فرهنگ و آموزش عالي  انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي در وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكي و انجمن‌هاي هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام خواهد شد .

 

ماده 2ـ كميسيون از 7 عضو به انتخاب وزير مربوطه با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود .

 

تبصره 1ـ دو تا سه نفر از مسئولان ذيربط وزارتخانه ،‌ مديركل يا مسئول حقوقي وزارت ،‌ سه تن از اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و درخصوص كميسيون رسيدگي به امور انجمن‌هاي هنري 3 تن از صاحبنظران در امور فرهنگي و هنري

تبصره 2ـ رئيس كميسيون با حكم وزير مربوطه منصوب مي‌شود .

تبصره 3ـ مسئوليت تشكيل جلسات ، ثبت و ضبط صورت مذاكرات ، ابلاغ آرا و احكام كميسيون و دعوت از اعضا براي شركت در جلسات با دبير كميسيون است كه با حكم رئيس كميسيون از بين اعضاي كميسيون يا افراد ذيصلاح غيرعضو كميسيون منصوب مي‌شود . در صورت اخير دبير كميسيون بدون حق راي در جلسات شركت خواهد كرد .

تبصره 4ـ اعضاي هيات‌علمي موضوع تبصره 1 براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .

تبصره 5ـ رئيس كميسيون حسب مورد و لزوم مي‌تواند از افراد صاحب‌نظر و متخصصين غيرعضو براي شركت در جلسات و كسب نظر از آنها دعوت كند . در اين حال افراد مدعو در راي‌گيري شركت نخواهند داشت .

 

ماده 3ـ وظايف كميسيون به شرح زير است :

1-3-  بررسي و تصويب دستورالعمل‌ها و روش اجرايي و ضوابط موردعمل كميسيون و اجراي آن پس از تائيد وزير ذيربط          

 2ـ3ـ رسيدگي به درخواست تاسيس انجمن و صدور مجوز تاسيس

 3ـ3ـ بررسي صلاحيت‌هاي علمي و عمومي اعضاي هيات‌موسس و هيات‌مديره

 4ـ3ـ صدور مجوز تاسيس انجمن

5ـ3ـ تصويب اساسنامه انجمن و تصويب هرگونه تغيير در  اساسنامه مصوب

 6-3- تصويب آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به تشكيل هيات‌ بررسي تخلفات ،‌ نحوه رسيدگي به تخلفات و هيات نظارت
    بر عملكرد انجمن‌ها

7ـ3ـ تعيين هيات بررسي تخلفات و هيات نظارت بر عملكرد انجمن‌ها

8ـ3ـ تصويب آيين‌نامه داخلي كميسيون

9ـ3ـ تعيين نماينده براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات انجمن‌ها

10ـ3ـ نظارت بر حسن انجام كار انجمن‌ها

11ـ3ـ تصويب تصميمات هيات بررسي تخلفات

 

ماده 4ـ جلسات كميسيون با حضور 3/2 اعضا رسميت مي‌يابد و تصميم‌گيري درخصوص مسائل مطروحه به كسب حداقل 4 راي موافق مشروط خواهد بود .

 

ماده 5- كميسيون مي‌تواند حسب مورد و نياز براي رسيدگي به صلاحيت‌هاي علمي و عمومي اعضاي هيات‌موسس و يا هيات‌مديره انجمن‌ها نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي اقدام كند .

 

تبصره 1ـ انتخاب افراد غيرعضوكميسيون براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي بلامانع است .

تبصره 2ـ آراي كميته تخصصي در صورت تنفيذ از سوي كميسيون معتبر شناخته خواهد شد .

 

ماده 6- تقاضاي تاسيس انجمن بايد توسط هيات‌موسس انجمن كه در هيچ حال تعداد آنها از 3 نفر كمتر نخواهد بود همراه اساسنامه پيشنهادي به كميسيون ارسال گردد .

 

تبصره ـ تقاضاي تاسيس انجمن در صورتي كه انجمني به همان نام يا با همان نوع فعاليت در آن رشته موجود باشد پذيرفته نخواهد شد .

 

ماده 7ـ اعضاي هيات‌موسس و هيات‌مديره بايد داراي شرايط زير باشند :

            1-7- تابعيت ايران

            2-7- التزام به قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران

3-7 7-  نداشتن سوء پيشينه كيفري ،‌ نداشتن نقش موثر در تحكيم رژيم گذشته و عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي محارب با نظام

4-7- داشتن سطح تحصيلي و تجارب علمي ،‌ فني ، ادبي و هنري مناسب حسب مورد به تشخيص كميسيون مربوط

 

ماده 8ـ اساسنامه پيشنهادي هيات‌موسس بايد حاوي نكات زير باشد :

            1ـ8ـ هدف از تشكيل انجمن ، موضوع فعاليت و نام آن

            2ـ8ـ اركان تشكيلات ،‌ شرح وظايف ،‌  حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن

            3ـ8ـ شرايط عضويت در انجمن

            4ـ8ـ نحوه انتخاب مسئولان و كارگزاران انجمن

            5ـ8ـ مركز اصلي انجمن و نحوه فعاليت احتمالي مراكز انجمن در شهرستان‌ها

            6ـ8ـ منابع تامين مالي انجمن

              7ـ8ـ مدت فعاليت

            8ـ8ـ ترتيب انحلال و تسويه

 

ماده 9ـ پس از صدور مجوز تاسيس انجمن ، هيات‌موسس مي‌تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام كند .

 

ماده 10ـ هيات‌موسس موظف است ظرف مدت 6 ماه از صدور مجوز تاسيس انجمن طبق  اساسنامه نسبت به تشكيل مجمع عمومي و برگزاري انتخابات اقدام و هيات‌مديره منتخب را به كميسيون معرفي كند .

 

تبصره 1ـ جلسه مجمع عمومي با رعايت شرايط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماينده تام‌الاختيار كميسيون مربوطه رسميت مي‌يابد .

تبصره 2ـ هيات‌مديره انتخابي پس از تائيد كميسيون رسميت‌ مي‌يابد .

 

ماده 11ـ مدت اعتبار پروانه صادره حداكثر 2 سال است و انجمن موظف است سه ماه قبل از انقضاي مدت مذكور درخواست تجديد پروانه انجمن را به كميسيون تسليم نمايد .

 

ماده 12ـ به منظور نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن‌ها و نيز رسيدگي به تخلفات احتمالي آنها هيات رسيدگي به تخلفات با تركيب زير تشكيل مي‌شود :

 

تبصره 1ـ يك نفر از مسئولان اجرايي وزارت و يك نفر از اعضاي هيات‌علمي يا صاحبنظراني كه در كميسيون عضويت دارند به انتخاب كميسيون ، مديركل يا مسئول حقوقي وزارتخانه ،‌ يك نفر حقوقدان به انتخاب كميسيون

تبصره 2ـ مدت عضويت اعضاي هيات دو سال است و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

تبصره 3ـ مسئول اجرايي وزارت ،‌ سمت دبير هيات را بر عهده خواهد داشت .

تبصره 4ـ جلسات هيات با حضور دبير و دو عضو ديگر رسميت مي‌‌‌يابد و تصميم‌ها با اكثريت سه راي موافق اتخاذ مي‌شود .

 

ماده 13ـ تنبيهاتي كه بر اساس پيشنهاد هيات و تصويب كميسيون در مورد انجمن‌ها مي‌تواند اعمال شود به شرح زير است :

            1ـ12ـ تذكر كتبي

            2ـ12ـ تعطيل موقت از سه ماه تا يك سال

            3ـ12ـ لغو پروانه و انحلال انجمن

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved