صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > استفاده از دوره فرصت مطالعاتي 
سامانه هاسرویس الکترونیک

جهت دانلودكليك نمائيد

   دانلود : آئين نامه نحوه استفاده از دوره هاي فرصت مطالعاتي           حجم فایل 153 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved