صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضاء کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

1- خانم دکتر مژگان ممانی دبیر کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
2- آقای دکتر احمد تحملی رودسری عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
3- خانم دکتر شهلا نصرالهی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
4- آقای دکترسامان طالبی
عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
5- آقای دکتر محمد علی سیف ربیعی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
6-خانم دکتر جوانه جهانشاهی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
7- اقای دکتر رسول سلیمی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
8-آقای دکتر علیرضا منصف عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
9-آقای دکتر حسین عماد ممتاز عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
10-آقای دکتر ساسان محرابی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
11-آقای دکتر سید محمدرضا جوادی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
12-خانم دکتر فهیمه مقصودی عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

شرح وظائف کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی :

 

-    بررسی ائین نامه مهارتهای بالینی و تعیین مهارتهای ضروری و پیشنهادی بر اساس سطح بندی ارسالی از وزارت

-    تفکیک مهارتهای تعیین شده بر اساس گروههای آموزشی با رویکرد اهمیت موضوعی

-    اقدام برای برگزاری آزمون آزمایشی صلاحیت بالینی به شرح ذیل :

-    تعیین محتوی های آموزشی و مهارتهای ضروری به عنوان منابع طراحی آزمون

-    تفکیک محتوی های آموزشی بر اساس گروههای بالینی مجری برنامه

-   بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارتها ی بالینی دانشکده و چگونگی آموزش مهارتها با نظارت مستقیم و بررسی مرکز مهارتهای بالینی توسط اساتید بالینی مجری و مسئولین محترم دانشکده و معاونت محترم آموزشی دانشگاه

-   تهیه منابع و امکانات و مولاژ های اموزشی مورد نیاز جهت اجرای این مهم ؛ با پشتیبانی  مستقیم معاونت محترم آموزشی دانشگاه 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved