صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای آموزشی دانشکده 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پزشکی

 

1- خانم دکتر مژگان ممانی

2- آقای دکتر محمدرضا عربستانی

3- آقای دکتر عبدالرحمن صریحی

4- آقای دکتر سیدسامان طالبی

5- آقای دکتر محمد حقیقی

6- آقای دکتر جمشید کریمی

7- آقای بهرام طهماسبی

8- آقای دکتر امیر حسین مقصود

9- آقای دکتر محمد علی سیف ربیعی

10- آقای دکتر احمد تحملی رودسری

11- آقای دکتر محمد جعفری

12 - آقای دکتر حمیدرضا خورشیدی

13- آقای دکتر علیرضا زمانی

14- آقای دکتر علی اصغر وحیدی نیا

15- خانم دکتر مهناز یاونگی

16- خانم دکتر فریبا کرامت


شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده پزشکی

-       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونت آموزشی دانشگاه به ابلاغ می گردد :

-       تدوین سیاستهای آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خواهش آموزشی دانشگاه

-       بررسی و تدوین طرحهای آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشگاه

-       بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیتهای آموزشی در گروههای پایه و بالینی و پیشنهاد با شورای آموزشی دانشگاه

-       هماهنگی بین گروهها و بخش ها در ارائه دروس مشترک

-       اتخاذ تصمیمات اجرايی برای هماهنگی و تطابق زمانی برنامه های آموزشی

-       بررسی وتضمین نیاز دانشکده به اعضا هیات علمی هرگروه

-       بررسی شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن با معاونت آموزشی دانشگاه

-       بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد

      -     بررسی درخواست مرخصی  مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved