صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای پژوهشی دانشکده 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

 

1- خانم دکترمژگان ممانی

2- آقای دکترقاسم سلگی (دبیر)

3- آقای دکتر سید سامان طالبی

4- آقای دکتر محمد حقیقی

5- آقای دکترعبدالرحمن صریحی

6- آقای دکتر سیامک شهیدی

7- آقای دکترمحمد حقیقی

8- آقای دکترمجتبی خزائی

9- آقای دکترمشهود آقاجانلو

10- آقای دکتر حمیدرضا خورشیدی

11-آقای دکتر احمد تحملی رودسری

12- خانم دکتر رقیه عباسعلی پور کبیره

13- خانم دکتر رضوان نجفی

14- آقای دکتر کاظم طاهری

15-خانم دکتر زهرا رضوی

16-خانم دکتر سمیرا میس پورمتعبد

17-آقای دکتر محمدرضا عربستانی

18 - خانم دکتر فهیمه مقصودی

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved